Algemene voorwaarden

1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door  Interieurwerken Cox (BTW BE0721.980.403).

Deze Algemene Voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de Klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht eerdere correspondentie en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

De Klant is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Interieurwerken Cox in een contractuele relatie staat of komt te staan. De Consument is een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Professionele Klant is iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en maximaal dertig kalenderdagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij vervallen indien zij niet binnen deze termijn werden aanvaard door de Klant. Offertes zijn slechts bindend als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door Interieurwerken Cox. Interieurwerken Cox behoudt zich het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

3 – Prijs en betalingstermijn

De prijs voor de goederen en diensten wordt vermeld op de offerte.

Indien een voorschot gevraagd wordt zullen de leveringen pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Prijsstijgingen van de gebruikte materialen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de aanvaarding van de offerte en de levering geeft Interieurwerken Cox het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, op voorwaarde dat deze schriftelijk meegedeeld worden aan de Klant voor de levering. De Klant heeft in dat geval het recht van zijn bestelling af te zien, indien de nieuwe totaalprijs van zijn bestelling 10% of meer afwijkt van de overeengekomen totaalprijs.  

Al de facturen zijn betaalbaar binnen veertien kalenderdagen na ontvangst ervan, tenzij de offerte een andere vervaldatum bepaalt.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Interieurwerken Cox kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Bij niet betaling van de facturen, zal het bedrag van de factuur automatisch, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum.  Ingeval van laattijdige betaling, zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van 250 EUR verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding om de administratieve en aanmaningskosten te dekken. 

Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten exclusief eigendom van Interieurwerken Cox. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de Klant van zodra de Producten fysiek geleverd zijn bij de Klant. De Klant verbindt er zich toe om derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen. Indien er beslag op deze Producten wordt gelegd door een derde dient de Klant Interieurwerken Cox onmiddellijk schriftelijk te verwittigen.

4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomst tussen Interieurwerken Cox en de klant wordt aangegaan zoals beschreven in de offerte.

De overeenkomst kan ten alle tijde eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Een beëindiging van de overeenkomst voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk waarbij de Klant zal gehouden zijn de reeds gemaakte kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, en dit vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale prijs (excl. BTW) en dit voor dekking van het verlies van de opdracht. Indien Interieurwerken Cox zelf de overeenkomst beëindigt is de Klant, voor zover deze een Consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens Interieurwerken Cox.

5 – Uitvoering

Levering- en uitvoeringstermijnen worden slechts ter indicatie opgegeven.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering of uitvoering op de werf mogelijk te maken.

Bij slechte weersomstandigheden worden de leveringen en uitvoeringen in onderling overleg met de Klant verplaatst. Hiervoor kan geen schadevergoeding gevorderd worden.  

5 – Intellectuele eigendomsrechten

Interieurwerken Cox beschikt over de nodige rechten voor het aanbieden van de producten en Diensten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze producten en diensten blijven bij Interieurwerken Cox. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteursrechten en rechten op  merken, tekeningen en modellen, waaronder al dan niet octrooieerbare technische of commerciële knowhow, methoden en concepten.

De inhoud van de website en promotiemateriaal is eigendom van Interieurwerken Cox en auteursrechtelijk beschermd. Het betreft de teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van Interieurwerken Cox te gebruiken, over te nemen of te verveelvoudigen.

6 – Bescherming van persoonsgegevens

Interieurwerken Cox is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

7 – Aansprakelijkheid

Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen (zoals bouw of renovatie) te pas komen, draagt Interieurwerken Cox geen verantwoordelijkheid voor wat deze vergunningen betreft.

Interieurwerken Cox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, is Interieurwerken Cox alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van de contractuele verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door opzet of grove fout. De aansprakelijkheid zal steeds beperkt zijn tot het bedrag van de voor overeengekomen prijs (excl. BTW).

8 – Overmacht

In geval van overmacht is Interieurwerken Cox niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Interieurwerken Cox.  In dat geval kunnen de verplichtingen opschort worden voor de duur van de overmacht, ofwel kan de overeenkomst definitief ontbonden worden.

9 – Garantie

De Consument beschikt over een wettelijke garantietermijn van twee jaar. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde Product wordt vastgesteld binnen de twee jaar vanaf de levering van het Product aan de Consument. De Consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan de Consument kennis had op het ogenblik van de levering.

Bij een defect van een Product binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt verondersteld dat dit defect bestaat sinds de levering. Indien Interieurwerken Cox dit betwist, dient zij het het tegendeel te bewijzen. Indien het defect van het Product meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dient de Consument te bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.

De Consument die de garantie wenst in te roepen, dient onmiddellijk en ten laatste binnen twee weken na vaststelling van het defect Interieurwerken Cox schriftelijk op de hoogte te brengen. De Consument voegt hierbij alle noodzakelijke informatie toe (zoals foto’s).

Indien de  garantie van toepassing is, betreft dit de herstelling of de vervanging van het defecte Product. Indien herstelling of vervanging niet mogelijk is of buiten verhouding zou zijn, wordt door Interieurwerken Cox een passende prijsvermindering toegestaan. Bij ernstige niet-conformiteit kan de overeenkomst ontbonden worden en de gehele prijs terugbetaald samen met de teruggave van het Product.

Deze wettelijke garantie en de garantie inzake verborgen gebreken is niet van toepassing op schade die veroorzaakt is door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Consument aan de Producten, het onoordeelkundig en verkeerd gebruik of de blootstelling aan vocht, brand en andere externe oorzaken. Deze is evenmin van toepassing op schade veroorzaakt door een installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies of schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen.

10 – Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Interieurwerken Cox, en treden in de plaats van alle voorgaande voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, of eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze schriftelijk wordt vastgelegd.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet uitvoerbaar zou zijn, dan zal deze bepaling op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

De Klanten en Interieurwerken Cox zullen in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de onwettige, nietige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een gelijkaardige bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de offerte en de overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Interieurwerken Cox bevoegd.

Opgemaakt te Geel, 1 januari 2021